Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Zvýšenie duševnej výkonnosti fyzikálnou terapiou ciev BEMER

Geistige leistung

Mentálna kondícia je úzko previazaná s telesným zdravím. A
práve tu dokáže fyzikálna terapia ciev významne prispieť k tomu,
aby sa vám podarilo zosilniť kladné vplyvy zdravého a vyváženého stravovania a
pravidelného telesného pohybu. Fyzikálna terapia ciev
síce nie je schopná nahradiť vysnívanú studnicu mladosti, napriek tomu ale ponúka možnosť, ako i
v pokročilejšom veku zostať v dobrej duševnej kondícii a úspešne čeliť pracovným
a súkromným výzvam. V konečnom dôsledku
vám prinesie nezanedbateľné zlepšenie kvality života.

Existujú pre účinnosť terapie BEMER vedecké dôkazy?

V uplynulých 15 rokoch vzniklo o terapii BEMER 46 publikácií a dvanásť vedeckých štúdií publikovaných v databáze PubMed.
Výsledky výskumu, ktoré sú k dispozícii, ukazujú, že terapii BEMER možno vskutku pripísať účinnosť v zmysle ochrany a prevencie. Okrem toho bolo vo veľkom počte dvojitých slepých pokusov preukázané, že BEMER má dobrý vplyv napríklad na hojenie rán, zvýšenie výkonu a tiež na regeneráciu.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O duševnom výkone

Studnica mladosti ako zdroj večnej mladosti a zdravia?

Úsilie o nájdenie studnice večnej mladosti, zdravia a neutíchajúcej duševnej výkonnosti je zrejme staré ako ľudstvo samo. Nech už je tento sen akokoľvek krásny, nikdy sa žiaľ nenaplní. Príroda totiž nášmu životu postavila isté medze. Rozhodujúcu úlohu pritom zohráva naše srdce ako ústredný orgán srdcovo-cievnej sústavy. Srdce pumpuje a distribuuje krv do nášho tela neúnavne a nepretržite každú minútu, každú hodinu, každý deň – od narodenia až po smrť. Frekvencia tepu srdca (počet úderov srdca za minútu) činí u dospelej osoby približne 60 až 80 úderov. Pri každom jednom údere srdca sa do aorty prečerpá zhruba 60 až 70 mililitrov krvi. Ak by sme teda tento výkon srdca premietli na priemerný vek dožitia, ktorý dosahuje 70 rokov, vyšlo by nám dokopy množstvo rovnajúce sa 200 až 250 miliónom litrov krvi, ktorých transport telom zabezpečilo 2,5 miliardy úderov srdca. No aby tento výkon telu dobre poslúžil, musí dobre fungovať i mikrocirkulácia.

Význam mikrocirkulácie

Mikrocirkulácia má pre organizmus dôležitý význam. Predstavuje značný rezervoár krvi, ovplyvňuje tlak krvi, podporuje výmenu tepla a prepravuje k bunkám kyslík a živiny. A zároveň odnáša preč z buniek odpad a jedy. Mikrocirkulácia je teda tá časť krvného obehu, ktorá prebieha v tých najmenších cievach tela (krvné kapiláry, artérioly, venuly). Aj tu sa však naše telo borí s istými prirodzenými obmedzeniami, pretože s rastúcim vekom sa mikrocirkulácia oslabuje. S tým sa samozrejme viažu i neblahé vplyvy na náš duševný výkon. Súčasťou našej duševnej výkonnosti sú vnímanie, spomienky, učenie, riešenie problémov, pozornosť a tvorivosť. Aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú, začína pokles duševnej výkonnosti často už v tretej dekáde nášho životu, hoci sprvoti poväčšine ešte len nebadane. Prvými príznakmi sú klesajúca schopnosť sústrediť sa a byť vystavený psychickej záťaži – a to sú symptómy, ktoré môžu mať v našej spoločnosti orientovanej na výkon fatálne následky. Toto tvrdenie neplatí ani zďaleka iba pre profesijný život, ale aj pre naše súkromie a oblasť medziľudských vzťahov, pretože i tu hrá mentálna vyrovnanosť nezanedbateľnú úlohu. Obzvlášť fatálne býva, keď porucha mikrocirkulácie negatívne vplýva už i na vzdelávanie či štúdium postihnutého človeka.

Dá sa duševná výkonnosť podporiť zlepšením mikrocirkulácie?

Mikrocirkulácia je prirodzený proces, ktorý možno pozitívne ovplyvňovať celým radom faktorov. Ako príklad uveďme zdravú a vyváženú stravu, dostatok pokojného spánku či dostatok pohybu. No práve tieto faktory nie sú, žiaľ, v dobrom súzvuku s našou blahobytnou spoločnosťou, ktorá nás vystavuje permanentnému tlaku na výkon, nutnosti počas života dlho a veľa pracovať, pracovnému a každodennému stresu, znečisteniu ovzdušia, jedom či hluku. A keď sa k tomu pridružia nikotín, alkohol alebo drogy, je naša mikrocirkulácia v ozajstnom ohrození. Ďalšími faktormi, ktoré narušujú mikrocirkuláciu, sú vysoký tlak krvi, vysoké hodnoty cholesterolu či cukrovka. Obmedzená alebo narušená mikrocirkulácia vedie vo výsledku k tomu, že naše bunky rýchlejšie starnú a oslabuje sa náš imunitný systém, že sa prejavuje väčšia náchylnosť na infekcie, že sa nedokážeme dobre brániť vplyvom voľných radikálov a že dochádza k zhoršeniu duševnej výkonnosti. V konečnom dôsledku tak možno povedať, že oslabená mikrocirkulácia je príčinou mnohých porúch dobrého pocitu zo života a chorôb. Narušený tok krvi v mikroskopických cievach môže vyústiť do vzniku rôznych ťažkostí. Ak je napríklad zasiahnuté prekrvenie mozgu, môže to viesť k poklesu pamäťových schopností a koncentrácie. Následkom narušenej mikrocirkulácie však môžu byť aj pocity závratu alebo nepríjemné zvuky v ušiach. Poruchy prekrvenia v sieti mikroskopických ciev majú však dopad na celé telo a ovplyvňujú tak rozhodujúcou mierou naše zdravie a výkonnosť. Postihnutí bývajú pritom nielen starší ľudia, ale v prípade existencie rizikových faktorov aj ľudia mladšieho veku. Takýto stav môže pomerne rýchlo spôsobiť závažné problémy, pretože práve na mladších ľudí sú čo do ich duševnej výkonnosti kladené vysoké nároky a čoraz náročnejšie pracovné prostredie si vyžaduje duševnú silu. Koncentrácia a pozornosť, schopnosť riešiť problémy, nachádzať slová a vyvodzovať závery sú však dôležité v akomkoľvek úseku nášho života.

Vek a duševná výkonnosť

Približne od 30. roku veku dochádza k úbytku výkonnosti. Dobrú výpovednú hodnotu majú v tomto ohľade priemerové krivky, ktoré sa zisťujú inteligenčnými testmi. Z nich sa dá vyvodiť, že približne do 16. roku života naša duševná výkonnosť rastie. V tejto súvislosti máme na mysli samozrejme inteligenciu, ktorá sa nezakladá na vedomostiach, ale na schopnosti logicky myslieť a riešiť problémy. Na tejto úrovni zostáva naša duševná výkonnosť cca desať až pätnásť rokov, až kým nezačne po zhruba 30. roku života kontinuálne upadať. No nezávisle od aktuálneho veku je na mieste konať, keď sa začnú objavovať prvé neblahé dopady na duševný výkon, najmä však vtedy, keď sú tieto problémy spôsobené poruchou alebo obmedzením mikrocirkulácie.

Ak je mikrocirkulácia obmedzená, načim rýchlo konať.

Určite nie je jednoduché zrazu radikálne zmeniť svoje životné návyky tak, aby tým došlo k pozitívnemu ovplyvneniu mikrocirkulácie. A presne tak, ako nejaká studnica večnej mladosti zostane zbožným prianím, bude ľudstvo aj naďalej vystavené nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Napriek tomu by sme sa nemali vzdávať, pretože aj v oblasti mikrocirkulácie urobila medicínska technika také pokroky, aké boli pred desaťročiami nepredstaviteľné. Ozajstné míľniky vo sfére fyzikálnej terapie ciev postavila spoločnosť BEMER GROUP. Dlhoročnou prácou sa jej podarilo dosiahnuť revolučné poznatky týkajúce sa biorytmiky lokálnych a nadradených regulačných procesov mikrocirkulácie. Tieto výsledky následne pretavila do svojej technológie fyzikálnej terapie ciev BEMER. Táto terapia ciev podporuje prirodzenú reakčnú pohotovosť imunitného systému, posilnením telu vlastných regulačných mechanizmov aktivuje samoozdravné sily a pomáha tak pri hojení rán a poranení i pri aktivácii všetkých regeneračných procesov v organizme. Fyzikálna terapia ciev BEMER navyše pozitívne vplýva na vyššie uvedené procesy koncentrácie a pozornosti, schopnosti riešiť problémy, dokázať hovoriť a vyvodzovať závery. Jadrom fyzikálnej terapie ciev BEMER je viacrozmerná štruktúra signálov, ktorá dokáže účinne povzbudzovať obmedzenú alebo narušenú mikrocirkuláciu. To podporuje najvýznamnejšie regulačné mechanizmy tela potrebné pre procesy hojenia, vyzdravenia a regenerácie. Príčinou týchto pozitív je, že fyzikálna terapia ciev dokáže zlepšiť mikrocirkuláciu.

Aké kategórie chorôb spôsobené mikrocirkuláciou je možné kladne ovplyvniť fyzikálnou terapiou ciev?

Viditeľné úspechy dosahuje fyzikálna terapia ciev pri - bolestiach chrbta, - zlomeninách kostí, - infekciách, - poruchách látkovej výmeny, - syndróme burnout, - chorobách zo stresu, - poruchách imunitného systému a - prekyslení . K tomu treba pripočítať viditeľné zlepšenie duševnej výkonnosti. Hoci tu nejde nevyhnutne o primárnu chorobu, predsa len sa jedná o faktor, ktorý v rozhodnej miere vplýva na kvalitu života ľudí.

Zdravie a zdravotná prevencia

Zdravie je cenný tovar a dôležitý predpoklad pre naše rozpoloženie i spokojnosť. Zdravie je pritom dar, o ktorý by sme sa mali náležite a dôkladne starať. Príliš veľa ľudí si však význam zdravia ako cenného daru uvedomí až vtedy, keď ochorejú. Ľudia majú pritom aj sami možnosť prispieť k zachovaniu svojho zdravia, pretože mnohým ochoreniam sa dá naozaj včas predísť. Cielená prevencia zdravia umožňuje zdravotný stav podporovať a starať sa oň – nezriedka až do vysokého veku. A aj keď už ochorieme, je možné útrapy spôsobované chorobami mierniť, ak včas rozoznáme riziká spojené s týmito chorobami. A ako je to u mladých? Ich prístup k vlastnému zdraviu je zväčša fatálny, pretože už v mladom veku síce uzavierajú poistky proti všetkému možnému, napríklad proti úrazom, proti možnej strate blahobytu v starobe, proti strate zamestnania, proti rizikám na dovolenke apod. No spravidla pritom myslia iba na zaistenie svojich finančných potrieb. Preventívny prístup k zdraviu pritom stojí na okraji ich záujmu, hoci jestvuje veľa medicínskych možností, ako sa primerane o zdravie starať. Mnohí však zabúdajú na staré-známe pravidlo: Prevencia je lepšia ako liečba! Na prvý pohľad sa zdá, že preventívny prístup k vlastnému zdraviu je taký prostý – treba sa zdravo stravovať, veľa hýbať, primerane oddychovať, veľa spať, vyhýbať sa konzumácii toxických látok z požívatín, vyhýbať sa stresu a duševnej nevyrovnanosti. Spolu s kladným prístupom k životu ide o významné faktory prevencie zdravia, ktoré dávajú dobrú nádej zostať fit aj vo vyššom veku. Je však rovnako dôležité dbať aj na preventívny prístup v oblasti prekrvenia. Prečo vlastne? Dobre fungujúce prekrvenie nášho organizmu je zásadným predpokladom pre vitalitu, výkonnosť, zdravie a dobrý pocit. Len funkčné prekrvenie dokáže bunky dostatočne zásobiť živinami a kyslíkom a odviesť z nich toxíny a koncové produkty látkovej výmeny. Aj v oblasti prekrvenia teda platí, že prevencia má predchádzať liečbe.'

Dobré prekrvenie ako jeden z faktorov zdravotnej prevencie

Naša krv zásobuje všetky naše orgány, kĺby a svalstvo, teda každú bunku tela, kyslíkom a živinami. Z toho možno logicky vyvodiť, že dobré prekrvenie je predpokladom pre udržanie všetkých telesných funkcií a že je teda rozhodujúce pre náš život. Z celkového uhla pohľadu je dobré prekrvenie nášho kardiovaskulárneho systému nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie alebo obnovu nášho zdravia. Nesmierne významnú rolu pritom plní mikrocirkulácia ako podstatná súčasť celkového prekrvenia. Veď už aj menšie poruchy mikrocirkulácie v jednotlivých orgánoch majú význačný dopad na náš každodenný život. V rámci preventívneho prístupu k vlastnému zdraviu by sme preto mali dbať aj na rôzne výstražné príznaky, ktoré signalizujú zhoršené alebo obmedzené prekrvenie mikrocirkulácie. Takýchto varovných znakov je pritom pomerne veľa – napríklad permanentne studené ruky, mravčenie, tŕpnutie alebo bolesti v nohách, bolesti v oblasti sedacieho svalu a stehien, problémy pri chôdzi, záchvaty migrény, ťažkosti s koncentráciou, zvuky v ušiach, poruchy spánku a častá unavenosť. Ale čo to vlastne tá mikrocirkulácia je? Na nasledujúcich riadkoch vám to zrozumiteľnou formou objasníme.

Zdravotná prevencia a mikrocirkulácia

V oblasti mikrocirkulácie sa odohráva zásobovanie tkanív živinami a kyslíkom a zároveň odvádzanie odpadových produktov a jedov z tkanív. Za tieto procesy zodpovedá náš krvný obeh. Narušená mikrocirkulácia v opačnom garde znamená nedostatočné zásobovanie buniek, čo má za následok starnutie buniek, ba až ich odumretie. Takémuto javu sa dá čeliť iba dobrým prekrvením na úrovni mikrocirkulácie. Východiskovou bázou pre prekrvenie aj v oblasti mikrocirkulácie je srdce. Srdce si možno predstaviť ako akýsi motor alebo čerpadlo pre krvný obeh. Ľavá srdcová komora čerpá krv do krvného obehu tela a pravá komora pumpuje krv do krvného obehu pľúc. Z ľavej srdcovej komory vychádza aorta ako hlavná tepna nášho tela. Od aorty sa následne odštepujú mnohé ďalšie veľké artérie, ktoré sa čoraz viac rozvetvujú, pričom sa súčasne zužuje aj ich priemer. Na samom konci sa potom nachádzajú kapiláry, čo sú tie úplne najmenšie cievy organizmu. Hovoríme sa im aj vlásočnice. Tu už sme na úrovni mikrocirkulácie, čo je pojem, ktorým sa označuje oblasť kapilár a tiež úseky krátko pred nimi a po nich. Zhruba tri štvrtiny prekrvenia ľudského tela prebiehajú práve v zóne mikrocirkulácie. Ďalej treba vedieť, že všetky cievy ľudského organizmu s výnimkou kapilár sú obalené svalovými vrstvami. Keď sa tieto svaly stiahnu, dôjde ku stlačeniu ciev a krv sa pritom snaží tomuto zúženiu vyhnúť. Nemôže však uniknúť smerom vzad do aorty, keďže z toho smeru na ňu pôsobí tlak zo srdca. Krvi teda zostáva len cesta vpred cez vlásočnice. Rytmické napínanie a uvoľňovanie svalov, ktoré obklopujú cievy v oblasti mikrocirkulácie, sa odborne označuje pojmom vazomócia (pohyby ciev). V tele zdravého človeka sa za minútu udeje približne tri až päť pohybov ciev, u chorých ľudí býva týchto pohybov značne menej. V dôsledku príliš slabých pohybov ciev nie je zabezpečené zásobovanie a upratovanie buniek a tkanív podľa ich potrieb, z dlhodobého pohľadu dochádza k ubúdaniu telesných a duševných síl a výkonnosti. Môže to spôsobovať bolesti, poruchy duševného rozpoloženia a choroby. Ak tomuto chceme predchádzať, potrebujeme v rámci zdravotnej prevencie, ale taktiež v rámci sprievodných opatrení terapií už pokročilého zdravotného obmedzenia, nájsť možnosť, ako zlepšiť obmedzené prekrvenie najmenších ciev a celkovo podporiť dobré prekrvenie tela. Pri hľadaní takejto možnosti preventívneho prístupu ku zdraviu a ošetrovania porúch prekrvenia výslovne upozorňujeme na úspešnú fyzikálnu terapiu ciev BEMER. Preventívne a zmierňujúce opatrenie pomocou fyzikálnej terapie ciev BEMER Narušená mikrocirkulácia môže viesť k rýchlejšiemu starnutiu buniek a byť prapríčinou rôznych porúch duševného rozpoloženia a chorôb. Pravidelná aplikácia fyzikálnej terapie ciev BEMER je schopná týmto negatívnym procesom účinne čeliť. Terapia však vie účinne pomáhať aj v rámci zdravotnej prevencie. Jadrom fyzikálnej terapie ciev BEMER je viacrozmerná štruktúra signálov, ktorá dokáže účinne povzbudzovať obmedzenú alebo narušenú mikrocirkuláciu. Takýmto spôsobom dochádza k podporeniu najdôležitejších regulačných mechanizmov tela pri zdravotnej prevencii, procesoch hojenia a regenerácie. Fyzikálna terapia ciev BEMER sa dá využiť vo veľmi veľa oblastiach, teda nielen pri zdravotnej prevencii. Terapiu je možné použiť v rámci preventívneho prístupu k vlastnému zdraviu na komplementárnu liečbu v prípade choroby, na posilnenie imunitných reakcií a na aktivovanie vlastných ozdravných síl. Terapia má pozitívny vplyv na dobré duševné rozpoloženie a zdravie. Taktiež zlepšuje spánok. Preto sa napríklad spánkový program BEMER v rámci fyzikálnej terapie ciev BEMER využíva ako mimoriadne účinná metóda ošetrovania kompenzačných porúch mikrocirkulácie v súvislosti s rôznymi poruchami spánku. Toto je nesmierne dôležité, veď pokojný a zdravý spánok sa odráža nielen na dobrom zdraví v zmysle prevencie, ale vplýva aj na náš duševný stav, na výkonnosť a tiež na kvalitu života. Pre mladších záujemcov je akiste lákavá možnosť optimalizácie mentálnej výkonnosti. Aj toto možno dosiahnuť stimuláciou mikrocirkulácie metódou fyzikálnej terapie ciev BEMER. A čo v športe? Terapia BEMER dokáže dobre vplývať aj na športovcov – či už na tých amatérskych alebo na skutočných profesionálov. Preto je napríklad v profesionálnom športe nenahraditeľná nielen zdravotná prevencia (kariéru nejedného vrcholového športovca prerušila alebo náhle úplne ukončila nedostatočná prevencia zdravia), ale aj to, že pozitívny vplyv fyzikálnej terapie ciev BEMER na mikrocirkuláciu môže pomôcť skrátiť dobu regenerácie a predĺžiť tak trvanie tréningových časov. V rámci preventívneho prístupu ku zdraviu je možné predchádzať aj zraneniam pri športe. A ak sa človeku nebodaj aj tak pritrafia, dajú sa rýchlejšie ošetriť a vyliečiť.