Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Fyzikálna terapia ciev BEMER pomáha pri reume

Rheuma

Fyzikálna terapia ciev BEMER je skvelá metóda komplementárnej terapie, ktorú pri liečbe degeneratívnych
ochorení pohybového aparátu, ako je napríklad
i reuma, odporúčajú mnohí lekári. Účinok tejto terapie
sa podarilo ukázať a dokázať vo veľkom počte vedeckých štúdií a pozorovaní
aplikačnej praxe.

Terapia reumy

Nová a inovatívna fyzikálna terapia ciev BEMER poskytuje ako prvá metóda
možnosť v prípadoch porúch alebo chorôb komplexným spôsobom stimulovať najdôležitejšie regulačné
mechanizmy mikrocirkulácie. Nové
poznatky ohľadom lokálnej regulácie prekrvenia tkanív a ich
nadradenej nervovej a humorálnej regulácie po prvý raz umožňujú
pomocou biorytmicky definovaných signálnych vzruchov dosiahnuť
fyzikálnu stimuláciu obmedzeného alebo narušeného prekrvenia
orgánov s účinkom relevantným pre terapiu.

Liečebné procesy pri reume

Základným predpokladom pre hojivé
procesy pri degeneratívnych chorobách pohybového aparátu je obnova takého zásobovania
zúčastnených buniek tkanív, ktoré zodpovedá ich potrebám.
Ide teda o nevyhnutnú podmienku pre zmiernenie reumatických ťažkostí. Cielená terapia
jednotlivých areálov však musí byť súčasne sprevádzaná fyzikálno-terapeutickými
alebo medikamentóznymi opatreniami. Tieto opatrenia sú ale samy osebe buď len menej úspešné
alebo dokonca vôbec neúspešné.

Fyzikálna terapia ciev BEMER ako pomoc pri reume

Veľké množstvo zdravotných ťažkostí, medzi ktoré patrí aj reuma, nevzniká následkom akéhosi všeobecného výpadku regulačných systémov organizmu. Regulačné systémy ako také totiž fungujú – nanešťastie ale na nesprávnom mieste, v nesprávny čas alebo s pozmeneným biorytmom. Preto musí zacielenie každého terapeutického postupu spočívať v tom, že sa telu vlastné regulačné mechanizmy stimulujú tým spôsobom, aby sa vzniknutá porucha napravila z vlastných síl pomocou prirodzene nastavených mechanizmov.
Lieky bývajú v tomto prípade neúčinné. Pre tento druh poruchy nejestvuje žiaden účinný liek. No aj keby sme taký liek k dispozícii mali, len ťažko a v nedostatočných množstvách by sa prebojoval na miesto určenia. Dôvodom je porucha distribúcie krvi v oblasti mikrocirkulácie. Takýto liek by sa musel užívať v extrémne vysokých dávkach, čo by akiste prinášalo masívne vedľajšie účinky.

Fyzikálna terapia ciev BEMER je v prípade reumy vedecky potvrdená

Fyzikálna terapia ciev BEMER je vedecky potvrdený a účinný postup, ako zrýchliť
najmenšie cievy a týmto spôsobom zlepšiť zásobovanie a upratovanie buniek
tkanív a orgánov, čo má za následok zlepšenie
výkonnosti. Prostredníctvom pôsobenia elektromagnetických polí
sú prenášané do tela špeciálne generované stimulačné signály, ktoré
sú zacielené len na autorytmické pohyby tých najmenších ciev. Túto terapiu si nemožno zamieňať s terapiami magnetickým
poľom, ktorých účinky nie sú medicínsky dostatočne objasnené. Rovnako by ste si nemali zamieňať ani svetelnú sprchu
s nešpecifikovaným účinkom pri reume s cielenou laserovou
terapiou, hoci oba postupy ako fyzikálne médium
využívajú svetlo.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O reume

Reuma

Približne 50 percent všetkých reumatických ťažkostí je vyvolaných degeneratívnymi ochoreniami. Ide teda o problémy, ktoré nastávajú v dôsledku opotrebenia. Tieto opotrebenia sa nazývajú aj pojmom artrózy. Postihujú veľké kĺby, ku ktorým radíme napríklad bedrový alebo kolenný kĺb, ale tiež medzistavcové platničky a chrbticu. Mimoriadne bolestivé býva najmä opotrebenie platničiek. Iba zhruba desať percent ochorení kĺbov má pôvod v zápaloch, zvyšných 90 percent je degeneratívneho pôvodu, čo znamená, že ich nemožno liečiť liekmi ani zdravotnou gymnastikou.

Reuma spôsobuje silné bolesti

Bolesti sú vždy prvými príznakmi výskytu reumy. Iné funkčné poruchy sa vyskytujú až v ďalšom priebehu ochorenia. V ranom štádiu pociťujú pacienti bolesti najmä mimo kĺbu, napríklad v šľachách a svaloch. Bolesti, ktoré sa vyskytujú spočiatku a súvisia so záťažou, rozbiehaním sa a únavou sa označujú ako bolesti mechanického charakteru. Bolesti, ktoré sa vyskytujú v pokročilom štádiu v noci, v pokojnom stave alebo ako trvalé bolesti patria naopak k zápalovému typu. V dôsledku oteru častí chrupaviek a kostí môže dôjsť k zápalu vnútornej vrstvy kĺbového puzdra, čo zapríčiňuje bolesti a príznaky akútneho zápalu.

Reuma – bolestivý pohyb

Podobne ako i ďalšie systémy nášho tela je aj pohybový aparát zostavený z rôznych špecifických bunkových tkanív a je vždy len v takom stave, v akom je i výkonnosť buniek, z ktorých sa skladá. Niektoré poruchy pohybového aparátu sú výsledkom geneticky podmienených nedobrých anatomických pomerov, príčiny takýchto problémov sa nedajú liečiť. Väčšia časť ochorení je však vyvolaná vonkajšími okolnosťami, ako sú napríklad preťažovanie kĺbov, pomery na pracovisku či pri práci. K tomu sa pridávajú ďalšie faktory, ako je napríklad nadváha a nedostatok pohybu, ktoré máme možnosť ovplyvniť určitými preventívnymi opatreniami.

Prekrvenie svalov pri reume

Následkom narušenej distribúcie krvi v zóne mikrocirkulácie (prekrvenie najmenších ciev) bunkových tkanív sa bunkám postihnutého tkaniva nedostáva dostatok kyslíka ani živín. To vedie k tomu, že tieto bunky nedokážu naplno podať očakávaný výkon. Ak potom chýbajú štruktúrne proteíny, enzýmy alebo informačné a transportné proteíny potrebné pre látkový výmenu v kostiach, svaloch alebo vo väzivovom aparáte, dostavujú sa zdravotné problémy. Práve preto je dôležité starať sa o dobrú mikrocirkuláciu tak, aby i všetky ďalšie opatrenia mali vôbec možnosť účinkovať.

Reuma a prekrvenie

Ľudský organizmus pozostáva z 80 až 100 biliónov buniek, ktorých zásobovanie zabezpečujú krv a v nej obsiahnuté látky. Práve preto musí krv v našom tele cirkulovať. Oblasť makrocirkulácie zahŕňa srdce, čo je akési veľké sacie tlakové čerpadlo, a veľké artérie. Tlak vytvorený v srdci potom krv vháňa do veľkých tepien. Pretože sa tieto tepny na svojej púti stále viac a viac rozkonárujú a zmenšuje sa ich priemer, stávajú sa v konečnom dôsledku menšími a tenšími než naše vlasy. V oblasti mikrocirkulácie však tlak srdca už nie je príliš badateľný. Prekrvenie zohráva pri reume dôležitú úlohu. Reuma sa vyznačuje bolesťami, deformáciami a pohybovými problémami rôznych stupňov.

Podpora toku krvi pri reume

Všetky cievy okrem kapilár sú obkolesené svalovou vrstvou. Keď sa tieto svaly stiahnu, dôjde k stlačeniu ciev. Prítomná krv musí niekam ustúpiť. Cesta späť je pre ňu kvôli klapke medzi srdcom a aortou uzavretá, nuž môže putovať len smerom dopredu – cez vlásočnice. Napínanie a uvoľňovanie spomenutých svalov sa nazýva vazomócia. Tieto pohyby ciev sa musia dostatočne často opakovať, aby cievy dokázali prepraviť dostatok krvi a vyhovieť tak potrebám buniek. U zdravého človeka k nim dochádza cca tri- až päťkrát za minútu. Následkom nedostatku pohybu, nesprávnej výživy alebo priveľa stresu hrozí nebezpečenstvo, že sa frekvencia sťahov ciev zníži; u starších a chorých ľudí sa táto frekvencia zredukuje dokonca natoľko, že niekedy dochádza za desať minút k jednému-jedinému pohybu ciev. Bunky tela sa tak ocitnú v núdzovej situácii, lebo nedostávajú dostatok živín. Rovnako z nich nie je správne odstraňovaný ani odpad z látkovej výmeny. Následkom je, že sa pacientom s reumou žije čoraz horšie.

Prelomenie začarovaného kruhu

Ako však môžete prelomiť začarovaný kruh pri reume a predchádzať poklesu frekvencie pohybov ciev? Keďže účinné látky liekov sú v tele distribuované krvou, no tento transport je v dôsledku príliš pomalých pohybov ciev narušený, je medikamentózna metóda liečby vylúčená. Riešením je účinná látka, ktorá svoje cieľové miesto určenia dosiahne inak než pomocou kolovania krvi. Takúto účinnú látku na ošetrovanie reumy ponúka fyzikálna terapia ciev BEMER. Táto nie chemická, ale fyzikálna účinná látka predstavuje absolútnu novinku.

Efektívna liečba reumy – fyzikálna terapia ciev BEMER

Zákroky v ľudskom organizme pomocou chemických účinných látok sú bežné už pomerne dlho. Veď každý z nás už za svoj život dostal veľa účinných látok podaných formou injekcií, infúzií alebo tabliet. No aké predpoklady sú potrebné pre to, aby nejaká fyzikálna účinná látka bola schopná efektívne liečiť reumu? Jedno je isté – pacienti musia takéto liečivo dobre znášať a liečivo sa musí dať jednoducho aplikovať. Zároveň naň musí telo reagovať. Ku známym fyzikálnym metódam patria napríklad terapeutické postupy využívajúce teplo, svetlo, vodu či elektrický prúd.